Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden

1. Definities voor het doel van deze algemene voorwaarden:
Onder “De Vennootschap” – wordt verstaan: Prins Home Secure; “Koper” – stelt de partij die koopt of zich daartoe de goederen te kopen betekenen; “De Goederen” – wordt verstaan het kader van het contract van verkoop van de onderneming, met inbegrip van haar eigen producten en diensten en die door de Vennootschap geleverd als agent geleverde artikelen.

2. Aanbod / Acceptatie
Onderworpen zijn aan iedere wijziging die in overeenstemming met Voorwaarde 3 hiervan alle contracten mondeling of schriftelijk voor de levering van goederen met uitzondering van de erectie worden door de Vennootschap alleen op deze verkoopvoorwaarden aangegaan met uitsluiting van alle andere voorwaarden (met inbegrip van de voorwaarden en regels die Koper beweert te passen onder een inkooporder, orderbevestiging, specificatie of ander document) en er geen overeenkomst wordt geacht te zijn tussen de Vennootschap en de koper gesloten tenzij en totdat het bedrijf van de Koper orde of expliciet nodig heeft aanvaard implicatie door het leveren van de goederen.

3. Variatie
Geen verandering van of aanvullingen op deze verkoopvoorwaarden zijn doeltreffend tenzij schriftelijk en ondertekend voor namens de Vennootschap. Deze schriftelijke variant heeft voorrang op elke conflict term hierin opgenomen.

4. Prijs en prijsstijgingen
Het contract prijs van de goederen is gebaseerd op de kosten voor de Vennootschap op de datum van de offerte voor materialen, arbeid en alle andere kosten en voldoen aan enig wettelijk voorschrift of eisen als van kracht kunnen zijn, en wordt uitgevoerd in een dergelijke offerte ingesteld. Het bedrijf behoudt zich het recht voor om eenzijdig variëren de geciteerde contractprijs bij priorij schriftelijke mededeling aan de Koper (rekening te houden met eventuele opwaartse variatie in de voornoemde kosten) tussen de datum van de offerte en de datum van aanvaarding van de bestelling. De vennootschap kan eenzijdig verhogen van de contractprijs bij voorafgaande schriftelijke kennisgeving aan de koper (om rekening te houden met eventuele opwaartse variatie in de genoemde kosten) na de datum van aanvaarding van de opdracht, maar in dergelijke omstandigheden de koper het recht om het contract te annuleren zonder verplichting indien zij dat wenst, zolang het doet onmiddellijk na ontvangst van de kennisgeving.

5. Vertegenwoordigingen
Elke technische beschrijvingen of andere stoffen, van welke aard die in elke literatuur of advertentie van de Vennootschap of namens de Vennootschap door haar agent wordt niet geacht te zijn en zal een verklaring of garantie van welke aard dan ook met betrekking tot het vormen goederen of een deel daarvan.

6. Technische gegevens
Op verzoek van de koper zal de Vennootschap tegen redelijke extra kosten voor de voormalige (te betalen op hetzelfde moment en op dezelfde voorwaarden als de aanneemsom):

A. Levering gecertificeerde tekeningen en / of gewichten en afmetingen met betrekking tot de Goederen; en / of

b. Bezoek een website voor welk doel in verband met het contract of met de Goederen.

7. Auteursrecht
Alle tekeningen, specificaties, literatuur en andere materialen die door of namens de Vennootschap en de auteursrechten daarin of in een deel daarvan is eigendom van de Vennootschap. Geen deel van een dergelijke tekening, specificatie of literatuur worden gereproduceerd zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de Vennootschap; al deze tekeningen, specificaties en literatuur zijn vertrouwelijk en de inhoud van het zelfde zal niet aan derden worden verstrekt zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van de Vennootschap.

8. Copyright schadevergoeding
Voor zover het bedrijf produceert van de leveringen alle Goederen in overeenstemming met alle specificaties tekening of ontwerp door of namens de koper en de goederen of hun gezegd productie of levering wordt beschouwd elke inbreuk op een patent of copyright eigendom van een persoon dan is de Koper vrijwaart en houdt het bedrijf gevrijwaard van elke claim, schade, verlies of kosten die tegen of door haar geleden die voortvloeit uit of in verband met een dergelijke overtreding.

9. Levering / Inzamelen
A. Tijden en data van de levering is niet van de essentie van het contract en het Bedrijf is niet aansprakelijk voor verlies, onkosten, schade of conclusie dan ook en hoe dan ook ontstaan, als gevolg van een vertraging in de levering welke wijze dan ook dergelijke vertraging wordt veroorzaakt.

b. Onderworpen zijn aan (a) boven de Onderneming Goederen naar de site of op een andere plaats zal leveren door deze datum voor de levering, zoals overeengekomen tussen de partijen, en waar het niet kan leveren door deze datum voor welke reden dan ook, stelt zij de goederen te leveren binnen een redelijke termijn.

C. Worden indien de overeenkomst voorziet in de Goederen die worden verzameld door of namens de Koper de Onderneming wordt de mededeling Koper van de datum waarop en de plaats waar de goederen klaar voor de inzameling en levering zal geven geacht plaats te vinden op de datum en op de plaats hij wordt aangemeld.

d. Onverminderd het voorgaande, indien de koper nalaat de Goederen van de lokalen van de onderneming binnen 14 dagen te verzamelen na ontvangst van de kennisgeving van de Vennootschap die hetzelfde zijn klaar voor collectie dan enig verlies of schade aan of verslechtering van de Goederen daarna wordt overgelaten aan het geheel voor risico van de koper, die zal verder vergoedt de Maatschappij geen extra kosten of kosten die zij ten gevolge van een dergelijk gebrek samen met een redelijke vergoeding met betrekking tot de opslag en verzekering van de Goederen van de datum waarop zij hadden moeten worden verzameld, totdat de datum van de daadwerkelijke inzameling. De Vennootschap kan een factuur voor de goederen op de datum waarop de goederen hadden moeten worden verzameld en betaling van deze factuur moet in overeenstemming met Voorwaarde 14 daarvan af te geven.

E. Indien de overeenkomst voorziet in het bedrijf naar de zaken overdraagt aan een in het Verenigd Koninkrijk het vasteland van bestemming wordt de levering geacht plaats te vinden wanneer de goederen worden overhandigd op de overeengekomen bestemming.

F. Indien de overeenkomst voorziet in de Vennootschap aan de Goederen verzenden naar een bestemming buiten het Verenigd Koninkrijk vasteland dan zal levering plaatsvinden zoals is overeengekomen tussen partijen.

G. Indien de contractuele leveringsdatum worden vertraagd of uitgesteld op verzoek van de koper of de koper aan de andere kant in gebreke blijft om de levering te nemen op de vervaldag voor de levering van de Vennootschap kan een factuur voor de Goederen te geven, alsof deze leveringsdatum niet was vertraagd of uitgesteld en de betaling van dergelijke factuur is verschuldigd in overeenstemming met Voorwaarde 14 hiervan. In een dergelijk geval worden de goederen geacht voor alle doeleinden (inclusief garantie) als door de Vennootschap wordt geleverd aan de koper op de datum die oorspronkelijk overeengekomen voor de levering en het verlies van of schade aan of verslechtering van de Goederen daarna wordt overgelaten aan het eigen risico van de koper, die zal verder vergoedt de Maatschappij geen extra kosten of kosten die het gevolg van een dergelijk gebrek samen met een redelijke vergoeding met betrekking tot de opslag en verzekering van de Goederen van de datum die oorspronkelijk tot de datum van feitelijke levering overeengekomen voor de levering.

H. In het geval van goederen die worden verzonden door de Vennootschap aan een in het Verenigd Koninkrijk het vasteland van bestemming stelt de koper veilige middelen te verschaffen van toegang tot de plaats van levering en alle nodige maatregelen om de goederen te lossen betekent en is verantwoordelijk voor het lossen van de goederen. De koper vergoedt de Maatschappij geen extra kosten of kosten die het gevolg van enig verzuim hieronder van de kant van de koper.

I. Als de goederen of een deel daarvan, verzonden door de Vennootschap aan een in het Verenigd Koninkrijk het vasteland van bestemming worden ontvangen in een beschadigde toestand of als een deel van de zending wordt niet ontvangen de koper zal het bedrijf te adviseren binnen 24 uur na ontvangst van de goederen of een ander deel daarvan en heeft dezelfde aan de Vennootschap schriftelijk bevestigen binnen drie dagen na deze ontvangst anders zal de Vennootschap geen verantwoordelijkheid voor dergelijke schade of verlies te accepteren.

J. Indien binnen 28 dagen na de ontvangst door de koper van de aankondiging van het bedrijf dat de goederen zijn verzonden, geen deel daarvan is door de Koper is de verzekeraar onmiddellijk op de hoogte van de Vennootschap en bevestigt het zelfde aan de Vennootschap binnen drie dagen daarna ontvangen anders zal het bedrijf geen verantwoordelijkheid voor enig verlies van de goederen te accepteren

10. Risico
Alle risico’s in de Goederen enkel gaat over op de Koper op de levering.

11. Eigendomsvoorbehoud
A. Goederen geleverd door het bedrijf is het enige en absolute eigendom van de Onderneming blijven tot het moment dat:

A. De goederen zijn volledig betaald.

B. alle andere bedragen die aan de onderneming van de koper zijn betaald aan het bedrijf, maar wordt overgelaten aan het Koper risico vanaf het moment van levering aan het en de koper moet:

I. Totdat de Goederen worden betaald of bij de Onderneming is verantwoordelijk voor en adequaat de Goederen in de naam van en ten behoeve van de Vennootschap tegen verlies of schade als gevolg van welke oorzaak dan ook, de volledige nieuwwaarde verzekeren en legt het volgende aan de Vennootschap op verzoek van het beleid van deze verzekering en de kwitanties voor betaalde premies daarop

II. houden de goederen te scheiden van alle eigendommen van andere personen in een ruimte gereserveerd voor een dergelijk doel en opgeslagen in overeenstemming met de aanbevelingen van tijd tot tijd door de Vennootschap.

III. te allen tijde een afzonderlijke rekening van de Goederen en de levering aan de vennootschap op verzoek volledige details van de Goederen of een deel daarvan, met inbegrip van de details van een deel van de Goederen die is gebruikt of verkocht door de koper, of van diens hulppersonen;

IV. Houd de gehele opbrengst van de verkoop van de goederen of een deel daarvan, die worden gebruikt of door de koper verkocht in vertrouwen voor de Vennootschap in een aparte bankrekening en ze niet mengen met andere fondsen.

B. De Koper erkent dat hij in het bezit van de Goederen als bewaarnemer en in een fiduciaire rol voor de Vennootschap tot het moment dat zei onderdelen worden volledig betaald door de koper.

C. De koper verleent de Onderneming in onherroepelijke licentie op elk moment aan te gaan elke voertuigen of gebouwen die eigendom zijn of bezet door de Koper of in haar bezit voor het doel van het terugnemen en de Goederen van de woning waarin is gebleven met de Vennootschap te verwijderen op grond van deze Voorwaarde 11.

12. Testen en inspectie
A. Een test van de Goederen of enig kunst daarvan ondernomen door de Vennootschap op verzoek of in opdracht van de koper zijn voor rekening van laatstgenoemde, die het bedrijf de kosten daarvan vergoedt op hetzelfde moment en op dezelfde voorwaarden als de betaling van de aanneemsom.

Onverminderd het voorgaande, indien de koper vereist een dergelijke test om te worden gezien door hem of door een vertegenwoordiger van zijn dan de Vennootschap aan de koper redelijke opzegtermijn in kennis van de datum en de plaats daarvan zal geven. Als de koper of zijn vertegenwoordiger niet in slaagt om het zelfde te wonen op de datum en op de plaats dus gemeld bij de Koper is niet gerechtigd tot enige uitzondering op de methode, de aard, de omvang, of de resultaten daarvan te nemen en worden door dergelijke resultaten worden gebonden en zal vergoedt de Maatschappij de kosten van een dergelijke test.

13. Verpakking
Goederen door de Vennootschap te leveren of in of buiten het Verenigd Koninkrijk zal worden verpakt op een manier die geschikt is voor de bescherming van de goederen onder normale omstandigheden het vervoer en voor droge overdekte opslag voor maximaal drie maanden vanaf de datum van levering op voorwaarde dat de verpakking niet is beschadigd of verstoord. Goederen buiten het Verenigd Koninkrijk te leveren zaken kunnen worden verpakt op een andere wijze schriftelijk overeengekomen tussen de partijen en zal worden op de extra kosten van de te betalen op hetzelfde moment en op dezelfde wijze als de aanneemsom Koper. Alle verpakkingen zullen niet worden omgeruild.

14. Betaling
A. Tenzij anders is bepaald in de overeenkomst, de koper betaald de offerteprijs van de Goederen en eventuele andere kosten, lasten of uitgaven voor de desbetreffende voorwaarden onmiddellijk bij levering van de Goederen, of voor goedgekeurd krediet rekeningen met de Vennootschap binnen 14 dagen na de datum van de factuur. Elke betaling niet beslecht door het einde van deze periode die volgt op de maand waarin de levering plaatsvindt onderworpen aan een toeslag van 2,5% van de factuurwaarde voor elke maand waarin de betaling is te laat zal zijn. Particulieren betalingen geschieden vooraf per bank of contant bij levering, een pin betaling is niet mogelijk.

B. De koper heeft geen recht op aftrek van enig bedrag te wijten aan de Vennootschap ten aanzien van een offset of tegenvordering, tenzij zowel de geldigheid en de hoogte ervan is uitdrukkelijk erkend schriftelijk door de Vennootschap.

C. Onverminderd alle andere rechten, niet het contract prijs van de Goederen of een deel er van te betalen of andere gelden voor rekening van de koper aan de Vennootschap zal ook Delcredere het recht om naar eigen goeddunken ofwel te weigeren maken levering van eventuele verdere goederen overeengekomen te leveren of aan enige overeenkomst waarop deze voorwaarden van toepassing zijn, te annuleren, hetzij geheel of gedeeltelijk door een schriftelijke kennisgeving aan de koper en zonder enige aansprakelijkheid tegen de Koper voor enig verlies als gevolg van een dergelijke vertraging of annulering.

d. Het contract prijs van de Goederen zal onmiddellijk opeisbaar in het geval dat de koper in liquidatie treedt of toediening of een ontvanger van zijn activa of een deel daarvan wordt aangesteld of een petitie wordt aangeboden voor zijn liquidatie of deze in werking elke geworden stelsel van afspraken met haar schuldeisers.

E. Het bedrijf behoudt zich het recht om met onmiddellijke ingang en op elk moment voorafgaand aan de afwikkeling van de factuur, een aanbod van krediet dat hij heeft gedaan of impliciet aan de koper als het negatieve informatie over de financiële status van de koper of een daarmee verbonden vennootschap ontvangt in de groep kopers.

F. Alle bedragen die aan de onderneming worden betaald in Euro’s, tenzij door de Vennootschap anders is overeengekomen.

15. Annulering
Geen enkele bestelling die is ondergebracht bij de Vennootschap kan worden geannuleerd door de koper, behalve met de overeenkomst, schriftelijk, van de Vennootschap en op de voorwaarden die de Koper de Onderneming vrijwaart volledig tegen alle schade, kosten (met inbegrip van de kosten van alle arbeid en gebruikte materialen), schade, kosten en uitgaven die de Vennootschap als gevolg van de annulering.

16 Garantie
A. Prins Home Secure garandeert de Goederen op de wijze als in deze Voorwaarde 16, en (indien verbonden aan deze voorwaarden van de verkoop) in de garantie procedure document met de aard van de garantiedekking in de offerte in te stellen.

B.

I. Onderworpen aan de voorwaarden van de garantie procedure document, zal de Vennootschap te repareren of te vervangen als hij zal in het eigen goeddunken denken past een deel van de goederen aan een Nederlandse locatie die is vervaardigd in opdracht van het welke defect zou raken binnen een periode te zijn geleverd van 24 maanden vanaf de datum waarop de goederen zijn verstrekt.
II. Indien de Vennootschap niet inbedrijfstelling van de goederen uit te voeren, dan is de garantie beperkt tot de vervanging van defecte onderdelen slechts voor een periode van 12 maanden vanaf de datum van levering of de datum van de factuur, indien dit eerder is.

III. Het bedrijf behoudt zich het recht voor om de periode en de voorwaarden van de garantie in individuele verkoop citaten, in welk geval de termijn en voorwaarden van de individuele offerte ingesteld prevaleert boven die welke in deze Voorwaarde 16, variëren.

IV. Het Bedrijf is niet aansprakelijk te repareren of te vervangen een deel van de Goederen, tenzij en totdat zij ervan overtuigd is dat de Goederen zijn sinds de levering is gebruikt, geïnstalleerd, gebruikt en onderhouden in overeenstemming met de regels van goed vakmanschap en / of instructies of advies gegeven door de Vennootschap en dat het defect niet te wijten is aan misbruik of verkeerd gebruik of onjuist of onvoldoende opslag van de goederen of een deel daarvan of de opslag daarvan langer dan drie maanden.

Verder zal de Vennootschap geen aansprakelijkheid v. onder deze garantie, tenzij de koper terug de gebrekkige zaken binnen 21 dagen na enig gebrek steeds duidelijker en tenzij de koper biedt de onderneming onmiddellijk alle relevante informatie met betrekking tot de Goederen, dergelijke gebreken, en de gebruiker, installatie, bediening, onderhoud en opslag daarvan omdat hun levering of enige andere relevante informatie die de Vennootschap in redelijkheid kan verlangen.

VI. In gevallen van ‘slechts delen’ garanties, de kosten van het verwijderen of ontmantelen van defecte onderdelen aan onder deze garantie worden vervangen, wordt zijn wagen aan de installaties van de Vennootschap en haar her-installatie voor rekening van de koper.

VII. De kosten van niet-express vervoer Nederland van het gerepareerde of vervangende onderdeel terug naar de koper voor herinstallatie waar de vennootschap te herstellen of te vervangen onder deze garantie heeft aanvaard, wordt gedragen door de Vennootschap.

VIII. Elke onderdeel geleverd door het bedrijf aan de Koper onder de garantie zal worden gegarandeerd voor de nog resterende looptijd van de garantie of drie maanden na levering afhankelijk van welke periode langer is, met uitzondering van de compressoren die worden gegarandeerd gedurende 12 maanden na levering.

IX. Elke onderdeel geleverd door het bedrijf aan de koper buiten de garantieperiode wordt een garantietermijn van drie maanden vanaf de levering of de factuur indien dit eerder is.

x. Onder voorbehoud van artikel 17 (a), alle verklaringen, voorwaarden en garanties die niet in deze verkoopvoorwaarden met betrekking tot de Goederen, of wettelijk of anderszins en expliciet of impliciet worden hierbij uitdrukkelijk uitgesloten, voor zover de wet dit toelaat.

XI. In de gevallen van ‘onderdelen en arbeid’ garanties, zal de garantie van de kosten van een specialist de toegang en / of hefwerktuigen, die voor wordt betaald door de koper uit te sluiten.

17. Beperking van de aansprakelijkheid
A. Niets in deze voorwaarden van de verkoop zal de aansprakelijkheid van een van beide partijen voor dood of persoonlijk letsel veroorzaakt door nalatigheid of voor fraude of frauduleuze verkeerde voorstelling van zaken, noch wanneer de aansprakelijkheid niet kan worden beperkt of uitgesloten door de wet uit te sluiten.

b. Onderworpen aan voorwaarde 17 (a), de totale aansprakelijkheid van de Vennootschap in contract, onrechtmatige daad, onjuiste voorstelling van zaken of anderszins ontstaan in verband met de uitvoering of voorgenomen uitvoering van enige overeenkomst waarop deze voorwaarden van toepassing zijn, wordt beperkt tot het hoogste van de prijs van goederen onder de volgorde die aanleiding heeft gegeven conclusie, of het bedrag dat de onderneming redelijkerwijs kan herstellen van haar verzekeraars onder een verzekeringspolis die het heeft van kracht.

C. Onderworpen aan voorwaarde 17 (a) en 17 (b), het Bedrijf is niet aansprakelijk voor:

I. Indirecte of gevolgschade of schade;

II. winstderving; verlies van zaken; of uitputting van goodwill;

III. Kosten, uitgaven of andere vorderingen tot vergoeding van gevolgschade;

IV. Elk defect dat kan optreden in elk voorafgaande installatie waaraan de apparatuur van de Vennootschap kunnen worden aangesloten;

V. een defect in de mate dat het wordt veroorzaakt door een foutieve installatie (indien niet geïnstalleerd door de Vennootschap) of gebrek aan of slecht onderhoud van de Goederen.

18. Indemniteit
De Koper zal de Onderneming vrijwaren voor verlies, letsel, schade, kosten of vordering van welke aard dan ook voortvloeiend uit de overeenkomst of de Goederen of hun opslag, installatie, gebruik, bediening of onderhoud besparen waar dezelfde uitsluitend veroorzaakt door de nalatigheid van de Vennootschap.

19. Vaststelling
Indien de vennootschap wordt verhinderd uitvoering van de opdracht door enige oorzaak buiten zijn macht dan ook en overal waar die voortvloeien dan kan het door een schriftelijke kennisgeving aan de koper te bepalen dit contract en na ontvangst daarvan door de koper dezelfde onverwijld te bepalen. In een dergelijk geval de koper betaalt aan de Vennootschap alle redelijke kosten die zij tot op de datum van de kennisgeving in en over zijn gedeeltelijke en / of poging tot nakoming van haar verplichtingen hieronder maar onderworpen daarop noch de Vennootschap noch de Koper onder zijn enige andere aansprakelijkheid voor de andere in verband met de overeenkomst.

20. Scheidbaarheid
Voor zover enige bepaling van deze overeenkomst of een deel daarvan wordt gevonden of nietig, vernietigbaar, ongeldig, ongeldig of niet uitvoerbaar wordt geacht, zal dit gebrek niet van invloed op de rest van de overeenkomst, die gelden als wanneer het defecte onderdeel of de onderdelen waren uitgesloten er uit op het moment dat het contract is aangegaan.

21. Kennisgeving
Waar onder alle voorwaarden en bepalingen die hierin ingebrekestelling is vereist door beide partijen worden gegeven aan de andere zal een dergelijke bepaling worden voldaan door een schriftelijk, getypte bericht door een persoon die door de relevante partijen ondertekend en ofwel verzonden per post, fax of e-mail naar het hoofdkantoor van een dergelijke partij waar het bedrijf en aan de aan het bedrijf waar de Koper is zonder rechtspersoonlijkheid meegedeeld adres.

22. Handelsmerken
A. De koper draagt er zorg voor dat alle handelsmerken of andere woorden of tekens aangebracht of gebruikt met betrekking tot de Goederen niet worden uitgewist, verduisterd of weggelaten zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van de Vennootschap.

b. De Koper is niet toe te voegen, aan te brengen of gebruik geen extra woorden of merken aan of in verband met de Goederen, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de Vennootschap.

Wet 23. Bestuur
Het contract wordt beheerst door het Nederlandse recht en eventuele geschillen worden door de Nederlandse rechtbanken gehoord.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *

De volgende HTML-tags en -attributen zijn toegestaan: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>